Τα ηπειρωτικά χωριά και η κεντρική τους πλατεία

Τα ηπειρωτικά χωριά συγκροτούνται γύρω από έναν κοινοτικό, ελεύθερο, ανοικτό και κοινόχρηστο χώρο, που είναι η κεντρική πλατεία, το γνωστό μας μεσοχώρι. Συνήθως, τρεις συνοικίες, η πάνω, το μεσοχώρι και η κάτω, συναρθρώνονται μεταξύ τους, για να συγκροτήσουν την έκταση της συνεκτικής δόμησης ή κατοικίας.

Συνέχεια

Advertisement